Ing. arch. Andrej ALEXY
1965, Bratislava
autorizovaný architekt

Ing. arch. Andrej ALEXY
1965, Bratislava
autorizovaný architekt

Študoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Začínal v legendárnom Stavoprojekte. V roku 1997 spoločne s architektmi Petrom Eisenreichom, Dušanom Feriancom a Romanom Hájekom založili štúdio AEFH, ktoré sa prepracovalo k hlavným aktérom novej vlny v slovenskej architektúre. V roku 2006 spoločne s otcom, významným slovenským urbanistom Tiborom Alexym konštituovali ateliér ALEXY & ALEXY. V tom istom roku začal pôsobiť aj na Fakulte architektúry STU, kde v roku 2015 obhájil titul hosťujúceho profesora.

Prof. Ing. arch. Tibor ALEXY, DrSC.
1929, Padarovce - 2018, Bratislava
architekt – urbanista

Prof. Ing. arch. Tibor ALEXY, DrSC.
1929, Padarovce - 2018, Bratislava
architekt – urbanista

Vyštudoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, kde sa vďaka sochárskemu nadaniu ešte ako študent stal asistentom akad. sochára Tibora Bartfaya. Na Fakulte architektúry zostal pôsobiť až do roku 2002 ako dôležitý člen osadenstva a vedenia Katedry urbanizmu a jeden zo zakladateľov tzv. Bratislavskej urbanistickej školy. Venoval sa najmä priestorovému formovaniu a humanizácii Bratislavy a iných slovenských miest. Zúčastnil sa na viacerých domácich i medzinárodných súťažiach, v 1967 získal najvyššie ocenenie v Medzinárodnej súťaži Bratislava - Petržalka a v roku 1971 mu udelili druhú cenu v Medzinárodnej súťaži Wien - Süd. Je držiteľom Ceny Dušana Jurkoviča, laureátom Zlatej medaily SVŠT a Zlatej plakety A. Stodolu. Jeho celoživotné dielo korunuje Cena Emila Belluša 2001.

Ing. arch. Erik JAKEŠ
1994, Bratislava
architekt

Ing. arch. Erik JAKEŠ
1994, Bratislava
architekt

Študoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave (2019). V školskom roku 2017/2018 absolvoval študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ na Fakultät für Architektur und Raumplanung, TU Wien. Jeho diplomový projekt zapojený do medzinárodnej študentskej súťaže Xella získal cenu časopisu Arch a cenu časopisu ASB CZ. V ateliéri ALEXY & ALEXY pôsobí od roku 2016.

Ing. arch. Laura ZÁHORANOVÁ
1992, Bratislava
architektka

Ing. arch. Laura ZÁHORANOVÁ
1992, Bratislava
architektka

Štúdium na bratislavskej Fakulte architektúry STU ukončila v roku 2018, krátko pred finále si odskočila na Erasmus+ na TU Wien (Master's programe Architecture). V akademickom roku 2016/2017 získala Cenu profesora Emanuela Hrušku a 2. cenu v medzinárodnej súťaži O najlepší urbanistický projekt za urbanisticko-architektonickú štúdiu na tému Flexibilné mesto: Obchodná ulica.

Ing. arch. Elena ALEXY, PhD.
1970, Bratislava
architektka

Ing. arch. Elena ALEXY, PhD.
1970, Bratislava
architektka

Po skončení štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave sa na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied venovala výskumu v oblasti dejín slovenskej architektúry 20. storočia. Na TU Wien - Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege absolvovala vedeckú stáž. Paralelne sa venuje architektonickému žurnalizmu a edičnej činnosti. V rokoch 2004-2013 bola šéfredaktorkou slovenského vydania švajčiarskeho časopisu Atrium a v roku 2021 viedla kritický časopis ARCH o architektúre a inej kultúre. Je autorkou a editorkou viacerých publikácií o súčasnej slovenskej architektúre.