Ing. arch. Andrej ALEXY
1965, Bratislava
autorizovaný architekt

Ing. arch. Andrej ALEXY
1965, Bratislava
autorizovaný architekt

Študoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Začínal v legendárnom Stavoprojekte. V roku 1997 spoločne s architektmi Petrom Eisenreichom, Dušanom Feriancom a Romanom Hájekom založili štúdio AEFH, ktoré sa prepracovalo k hlavným aktérom novej vlny v slovenskej architektúre. V roku 2006 spoločne s otcom, významným slovenským urbanistom Tiborom Alexym konštituovali ateliér ALEXY & ALEXY. V tom istom roku začal pôsobiť aj na Fakulte architektúry STU, kde v roku 2015 obhájil titul hosťujúceho profesora.

Prof. Ing. arch. Tibor ALEXY, DrSC.
1929, Padarovce - 2018, Bratislava
architekt – urbanista

Prof. Ing. arch. Tibor ALEXY, DrSC.
1929, Padarovce - 2018, Bratislava
architekt – urbanista

Vyštudoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, kde sa vďaka sochárskemu nadaniu ešte ako študent stal asistentom akad. sochára Tibora Bartfaya. Na Fakulte architektúry zostal pôsobiť až do roku 2002 ako dôležitý člen osadenstva a vedenia Katedry urbanizmu a jeden zo zakladateľov tzv. Bratislavskej urbanistickej školy. Venoval sa najmä priestorovému formovaniu a humanizácii Bratislavy a iných slovenských miest. Zúčastnil sa na viacerých domácich i medzinárodných súťažiach, v 1967 získal najvyššie ocenenie v Medzinárodnej súťaži Bratislava - Petržalka a v roku 1971 mu udelili druhé cenu na Medzinárodnej súťaži Wien - Süd. Je držiteľom Ceny Dušana Jurkoviča, laureátom Zlatej medaily SVŠT a Zlatej plakety A. Stodolu. Jeho celoživotné dielo korunuje Cena Emila Belluša 2001.

Ing. arch. Štefan RAFANIDES
1984, Banská Bystrica
architekt

Ing. arch. Štefan RAFANIDES
1984, Banská Bystrica
architekt

Súčasťou tímu ALEXY & ALEXY sa stal ešte počas študentských rokov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde promoval v roku 2008. Následne pokračoval na Fakulte architektúry STU. Štúdium ukončil v roku 2010 diplomovým projektom, ktorý získal druhé miesto v súťaži O Cenu Dexia banky.

Ing. arch. Erik JAKEŠ
1994, Bratislava
architekt

Ing. arch. Erik JAKEŠ
1994, Bratislava
architekt

Študoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave (2019). V školskom roku 2017/2018 absolvoval študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ na Fakultät für Architektur und Raumplanung, TU Wien. Jeho diplomový projekt zapojený do medzinárodnej študentskej súťaže Xella získal cenu časopisu Arch a cenu časopisu ASB CZ. V ateliéri ALEXY & ALEXY pôsobí od roku 2016.

Ing. arch. Laura ZÁHORANOVÁ
1992, Bratislava
architektka

Ing. arch. Laura ZÁHORANOVÁ
1992, Bratislava
architektka

Štúdium na bratislavskej Fakulte architektúry STU ukončila v roku 2018, krátko pred finále si odskočila na Erasmus+ na TU Wien (Master's programe Architecture). V akademickom roku 2016/2017 získala Cenu profesora Emanuela Hrušku a 2. cenu v medzinárodnej súťaži O najlepší urbanistický projekt za urbanisticko-architektonickú štúdiu na tému Flexibilné mesto: Obchodná ulica.

Ing. arch. Elena ALEXY, PhD.
1970, Bratislava
architektka

Ing. arch. Elena ALEXY, PhD.
1970, Bratislava
architektka

Po skončení štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave sa na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied venovala výskumu v oblasti dejín slovenskej architektúry 20. storočia. Na TU Wien - Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege absolvovala vedeckú stáž. V rokoch 2004-2013 bola šéfredaktorkou slovenského vydania švajčiarskeho časopisu Atrium. Je spoluautorkou koncepcie a scenárov televízneho dokumentárneho cyklu A3UM o súčasnej architektonickej tvorbe na Slovensku. Ako autorka a vydavateľka sa podieľala na vzniku viacerých publikácií o súčasnej slovenskej architektúre. V tíme ALEXY & ALEXY je od roku 2016. Paralelne sa venuje aj architektonickému žurnalizmu a edičnej činnosti.